Toiletwagen nu aanvragen
Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Kwint Verhuur

Artikel 1

1.1

Kwint Verhuur: gevestigd te Winssen en kantoorhoudende te Winssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09214355 met als bedrijfsmatige activiteit het verhuren van luxe toilet-, douche- en koelwagens en aanverwante evenementenartikelen.

1.2

Offerte: vrijblijvend aanbod van Kwint Verhuur in de vorm van prijslijsten en/ of schriftelijke verklaringen.

1.3

Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van of via Kwint Verhuur luxe toilet-, douche- en koelwagens en of andere voorzieningen wenst te huren.

Artikel 2

2.1

Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Kwint Verhuur gedane offertes en alle door Kwint Verhuur te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende diensten.

2.2

Afwijkende afspraken of aanvullingen op het hieronder bepaalde in deze overeenkomst hebben alleen rechtskracht indien zij door beide partijen schriftelijk (per brief of e-mail) zijn vastgelegd.

Artikel 3

3.1

De offertes van Kwint Verhuur blijven van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Op basis van beschikbaarheid. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Kwint Verhuur de ontvangen opdracht schriftelijk heeft bevestigd en de huurder deze ondertekend heeft.

3.2

Annulering is slechts mogelijk met toestemming van de Kwint Verhuur, hierbij zijn kosten verbonden: - bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode blijft 25% van de huurprijs verschuldigd; - bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode blijft 50% van de huurprijs verschuldigd; - bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode blijft 100% van de huurprijs verschuldigd. De verschuldigde bedragen dienen binnen 7 dagen na annulering te zijn voldaan aan Kwint Verhuur. 

Artikel 4

4.1

Kwint Verhuur verbindt zich het gehuurde materiaal aan de huurder in huur af te staan. De huurder verbindt zich deze voorzieningen van Kwint Verhuur in huur aan te nemen.

4.2

De huurder verplicht zich de overeengekomen huurprijs, alsmede alle uit deze overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten en vergoedingen, binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig te voldoen. 

4.3

Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te behouden. Meerdere huurders zijn hoofdzakelijk aansprakelijk voor het geheel.

Artikel 5

5.1

De huur vangt aan op de aan ommezijde overeengekomen dag en eindigt op de datum dat het gehuurde is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de termijn om welke reden dan ook dient te worden teruggenomen de huursom over de geheel overeengekomen huurtijd moet worden voldaan. Wordt het gehuurde na de overeengekomen huurtijd terug geleverd, dan is huurder verplicht de huur, op basis van de eerder overeengekomen huursom te blijven betalen. Verder blijven alle bepalingen van deze overeenkomst van kracht. De week van plaatsing is de eerste betalingsweek en de week van weghalen is de laatste betalingsweek.

5.2

De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale en christelijke feestdagen normaal wordt doorbetaald (7 dagen per week). Het stopzetten van de huur is alleen schriftelijk en vooraf toegestaan. Reclamaties nadien worden niet meer in behandeling genomen. Kwint Verhuur heeft het recht een eenmaal gesloten huurovereenkomst niet te verlengen.

Artikel 6

6.1

Kwint Verhuur behoudt zich het recht voor om in ieder stadium van de huurder zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële jegens Kwint Verhuur.

6.2

In geval huurder aan het desbetreffende verzoek van Kwint Verhuur geen gevolg geeft, Kwint Verhuur het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende schade, kosten, interest en winstderving, komen in dit geval voor rekening van de huurder.

Artikel 7

7.1

Kwint Verhuur is gerechtigd eventuele vorderingen op huurder te verrekenen met alle schulden die Kwint Verhuur op huurder heeft

7.2

Huurder is verplicht Kwint Verhuur direct in kennis te stellen van het beslag op de sanitaire of een aanzet daartoe. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig terug leveren van het gehuurde.

Artikel 8

8.1

Alle gehuurde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Kwint Verhuur. 

8.2

De huurder mag niet aan derden een recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde onderverhuren of zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen. 

8.3

Huurder is niet gerechtigd het gehuurde te verplaatsen of te doen verplaatsen. Indien de huurder het gehuurde op locatie verplaatst dient de verhuurde op de hoogte geteld te worden en geschied verplaatsing geheel op eigen risico van de huurder. 

8.4

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde tijdens de duur van deze overeenkomst bij voortduring overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

Artikel 9

9.1

Laad-, los-, vervoer- en opslagkosten van het materieel inclusief de eventuele inhoud, zijn geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle lasten en belastingen inzake van het gebruiken van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.

9.2

Huurder heeft het recht het gehuurde voor aanvang van de huurtijd te doen keuren. Maakt huurder hiervan geen gebruik, dan wordt geacht het complete materieel in goede staat te verkeren op het moment van de aanvang van de overeenkomst.

Artikel 10

10.1

Het is huurder niet toegestaan door Kwint Verhuur aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van Kwint Verhuur reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

Artikel 11

11.1

Huurder is verplicht het gehuurde materieel voor het einde der huurtijd in onbeschadigde en schone staat terug te leveren. Kwint Verhuur heeft recht de toestand van het terug geleverde vast te doen stellen, en onmiddellijk de kosten van verlies of beschadiging te vorderen op huurder.

Artikel 12

12.1

Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde of het in gebreke blijven van huurder is Kwint Verhuur gerechtigd het gehuurde en hetgeen daartoe behoort onmiddellijk van de huurder terug te vorderen en op kosten van huurder op te halen, waarbij huurder zich verplicht vrije toegang te verlenen tot het terrein waarop het gehuurde staat.

Artikel 13

13.1

Huurder is verplicht de kosten van herstel aan Kwint Verhuur te vergoeden. Vergoeding bij het niet schoon opleveren, verlies, schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ten genoegen van Kwint Verhuur te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat de volledige schade aan Kwint Verhuur is vergoed of dat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van Kwint Verhuur

Artikel 14

14.1

Alleen de huurder zal aansprakelijk en draagplichtig zijn voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook tegen de huurder ingesteld, veroorzaakt door of in verband met het beheer exploitatie of het gebruik van het gehuurde. Met inachtneming van het voorgestelde zal de huurder aan Kwint verhuur elk verlies van of schade aan het gehuurde van welke aard dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan vergoeden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de huurder, Kwint Verhuur vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en alle daaruit voortvloeiende processen, kosten en uitgaven, gedaan of ingesteld door wie dan ook wegens letsel of dood door derden of wegens schade aan eigendommen en wegens elk ander verlies, schade en/of ziekte van welke aard dan ook veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit en/of in verband met het gehuurde of het gebruik daarvan.

14.2

De risico’s voor schade aan of door het gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder. Het gehuurde materiaal moet ten alle tijden voor Kwint Verhuur bereikbaar zijn.

Artikel 15

15.1

De huurder dient de vastgestelde huur te betalen over de gehele overeengekomen huurperiode, ongeacht of hij minder gebruik maakt van het gehuurde. Met inachtneming dat jaarlijks de tarieven kunnen worden verhoogd volgens het prijsindexcijfer en of direct bij stijgingen van inkoop-, opslag-, en of verwerkingskosten.

Artikel 16

16.1

Betaling dient te geschieden ten kantore van Kwint Verhuur, contant bij levering, dan wel op de bankrekening (binnen 14 dagen na factuurdatum) van Kwint Verhuur, tenzij anders overeengekomen. 

16.2

Betalingscondities worden geregeld naar de aard van de door Kwint Verhuur te verrichten dienst. 

16.3

Kwint Verhuur is gerechtigd om indien huurder in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering van de voorzieningen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

16.4

De gehele huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer onder curatelenstelling is aangevraagd van de huurder wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

16.5

Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is Kwint Verhuur gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan huurder een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

16.6

Kwint Verhuur is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door huurder verschuldigd, in ieder geval wanneer Kwint Verhuur zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomst de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Kwint Verhuur het faillissement van huurder aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens der faillissementsaanvragen verschuldigd.

Artikel 17

17.1

Kwint Verhuur draagt geen aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade veroorzaakt door het niet tijdig opleveren van het materiaal, door welke oorzaak dan ook of gebreken aan het gehuurde in welke vorm dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Kwint Verhuur.

Artikel 18

18.1

Op de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst zullen beslist worden door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Kwint Verhuur statutair is gevestigd.

18.2

Voordat een eventueel geschil en/of conflict wordt voorgelegd aan de rechter zal eerst bemiddeling en/of mediation te worden doorlopen om zodoende voor partijen tot een evenredige oplossing te komen.

Vragen of advies nodig?
Heb je vragen of wil je advies, aarzel dan niet en neem direct contact met ons op!

+31 6 21206434
- of -
Mail ons

Bouw en ontwerp: We Are Konzept | Internetbureau Nijmegen